Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 34,13


Ιωβ. 34,13

τίς δέ ἐστιν ὁ ποιῶν τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα;

Ιωβ. 34,13

Ποιός είναι εκείνος, που εδημιούργησε όλην την υπ’ ουρανόν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν; Ο Θεός.