Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 33,2


Ιωβ. 33,2

ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ ἐλάλησεν ἡ γλῶσσά μου.

Ιωβ. 33,2

Ιδού, ήνοιξα το στόμα μου και η γλώσσα πλέον θα αρχίση να ομιλή.