Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 30,5


Ιωβ. 30,5

ἐπανέστησάν μοι κλέπται,

Ιωβ. 30,5

αυτοί επανεστάτησαν εναντίον μου, δια να με κλέπτουν.