Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 29,5


Ιωβ. 29,5

ὅτε ἤμην ὑλώδης λίαν, κύκλῳ δέ μου οἱ παῖδες·

Ιωβ. 29,5

όταν ήμην γεμάτος από υλικά αγαθά και γύρω μου ευτυχισμένα ήσαν τα παιδιά μου.