Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 20,1


Ιωβ. 20,1

Ὑπολαβὼν δὲ Σωφὰρ ὁ Μιναῖος λέγει·

Ιωβ. 20,1

Ελαβε τον λόγον ο Σωφάρ ο Μιναίος και είπε·