Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 12,3


Ιωβ. 12,3

κἀμοὶ μὲν καρδία καθ᾿ ὑμᾶς ἐστι·

Ιωβ. 12,3

Και εις εμέ υπάρχει διάνοια και κρίσις, ωσάν την ιδικήν σας.