Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 8,15


ΙτΝ. 8,15

καὶ εἶδε καὶ ἀνεχώρησεν Ἰησοῦς καὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.

ΙτΝ. 8,15

Ο Ιησούς και οι Ισραηλίται πολεμισταί, όταν είδαν εξερχομένους αυτούς, έφυγαν απ’ αυτούς, τραπέντες τάχα εις φυγήν.