Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 6,6


ΙτΝ. 6,6

καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυὴ πρὸς τοὺς ἱερεῖς

ΙτΝ. 6,6

Μετέβη ο Ιησούς του Ναυή προς τους ιερείς