Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 19,43


ΙτΝ. 19,43

καὶ Ἐλὼν καὶ Θαμναθὰ καὶ Ἀκκαρὼν

ΙτΝ. 19,43

η Ελών, η Θαμναθά, η Ακκαρών,