Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 18,27


ΙτΝ. 18,27

καὶ Φιρὰ καὶ Καφὰν καὶ Νακὰν καὶ Σεληκὰν καὶ Θαρεηλὰ

ΙτΝ. 18,27

Φιρά, Καφάν, Νακάν, Σεληκάν, Θαρεηλά,