Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,61


ΙτΝ. 15,61

καὶ Βαδδαργεὶς καὶ Θαραβαὰμ καὶ Αἰνὼν

ΙτΝ. 15,61

Η Βαδδαργείς, η Θαραδαάμ, η Αινών,