Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,57


ΙτΝ. 15,57

καὶ Γαβαὰ καὶ Θαμναθά, πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·

ΙτΝ. 15,57

η Γαβαά και η Θαμναθά, εννέα εν συνόλω πόλεις και αι κωμοπόλεις αυτών.