Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,29


ΙτΝ. 15,29

Βαλὰ καὶ Βακὼκ καὶ Ἀσὸμ

ΙτΝ. 15,29

η Βαλάα, η Βακώκ, η Ασόμ,