Χωρίς κατηγορία

Ιουδ. 5,13


Ιουδ. 5,13

καὶ κατεξήρανεν ὁ Θεὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἔμπροσθεν αὐτῶν

Ιουδ. 5,13

Ο Θεός εξήρανε την Ερυθράν Θαλασσαν εμπρός από αυτούς,