Χωρίς κατηγορία

Ιουδ. 12,19


Ιουδ. 12,19

καὶ λαβοῦσα ἔφαγε καὶ ἔπιε κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν ἡ δούλη αὐτῆς.

Ιουδ. 12,19

Αυτή, λοιπόν, επήρε, έφαγε και έπιεν ενώπιον του Ολοφέρνου από εκείνα, τα οποία είχεν ετοιμάσει δι’ αυτήν η δούλη της.