Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 35,2


Ιερ. 35,2

οὕτως εἶπε Κύριος· συνέτριψα τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος·

Ιερ. 35,2

“Ούτως είτεν ο Κυριος· συνέτριψα εγώ τον ζυγόν του βασιλέως της Βαβυλώνος.