Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 34,4


Ιερ. 34,4

καὶ συντάξεις αὐτοῖς πρὸς τοὺς κυρίους αὐτῶν εἰπεῖν· οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ· οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τοὺς κυρίους ὑμῶν·

Ιερ. 34,4

Θα δώσης εντολήν εις αυτούς να είπουν προς τους κυρίους των· “κατ’ αυτόν τον τρόπον ωμίλησεν ο Κυριος, ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· αυτά θα πήτε προς τους κυρίους σας.