Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 33,22


Ιερ. 33,22

καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄνδρας εἰς Αἴγυπτον,

Ιερ. 33,22

Ο βασιλεύς Ιωακείμ έστειλεν άνδρας εις την Αίγυπτον,