Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 28,49


Ιερ. 28,49

καὶ ἐν Βαβυλῶνι πεσοῦνται τραυματίαι πάσης τῆς γῆς.

Ιερ. 28,49

Εις την Βαβυλώνα θα πέσουν νεκροί άνθρωποι από όλην την οικουμένην.