Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 28,37


Ιερ. 28,37

καὶ ἔσται Βαβυλὼν εἰς ἀφανισμόν, καὶ οὐ κατοικηθήσεται.

Ιερ. 28,37

Και η Βαβυλών θα παραδοθή εις όλεθρον και εξαφανισμόν και δεν θα κατοικηθή πλέον.