Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 7,20


Ιεζ. 7,20

ἐκλεκτὰ κόσμου εἰς ὑπερηφανίαν ἔθεντο αὐτὰ καὶ εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ἐποίησαν ἐξ αὐτῶν· ἕνεκεν τούτου δέδωκα αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀκαθαρσίαν,

Ιεζ. 7,20

Με τα πολύτιμα κοσμήματά των υπερηφανεύοντο και επεδεικνύοντο με αλαζονείαν. Από αυτά κατεσκεύασαν εικόνας των βδελυρών ειδώλων. Ενεκα τούτου και εις καταισχύνην των παρέδωσα τα είδωλά των εις βεβήλωσιν και ακαθαρσίαν.