Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 7,19


Ιεζ. 7,19

τὸ ἀργύριον αὐτῶν ῥιφήσεται ἐν ταῖς πλατείαις, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφθήσεται· αἱ ψυχαὶ αὐτῶν οὐ μὴ ἐμπλησθῶσι, καὶ αἱ κοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωθῶσι, διότι βάσανος τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο.

Ιεζ. 7,19

Ο άργυρός των θα ρίπτεται εις τας πλατείας, ωσάν άχρηστον πράγμα. Και αυτό ακόμα το χρυσάφι κανένας δεν θα το κυττάζη. Αι επιθυμίαι των δεν θα ικανοποιούνται, αι κοιλίαι των δεν θα χορτάσουν από αρτόν. Αυτά θα γίνουν, διότι ήλθε πλέον η τιμωρία δια τας αδικίας αυτών.