Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 6,9


Ιεζ. 6,9

καὶ μνησθήσονταί μου οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ ᾐχμαλωτεύθησαν ἐκεῖ· ὀμώμοκα τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῇ ἐκπορνευούσῃ ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τοῖς ἐκπορνεύουσιν ὀπίσω τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, καὶ κόψονται πρόσωπα αὐτῶν ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν·

Ιεζ. 6,9

Αυτά δε όλα θα ενθυμηθούν, όσοι από σας θα διασωθούν ανάμεσα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, όπου θα έχουν οδηγηθή αιχμάλωτοι. Επειδή η καρδία των προσεκολλήθη εις τα είδωλα και απηρνήθη εμέ, με τα λάγνα δε πορνικά μάτια των έβλεπαν με πόθον και ακολουθούσαν τα ειδωλολατρικά ανομήματα, ωρκίσθηκα ότι τα πρόσωπά των θα θρηνήσουν με κοπετούς εξ αιτίας όλων των βδελυρών αυτών ειδωλολατρικών έργων των.