Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 6,8


Ιεζ. 6,8

ἐν τῷ γενέσθαι ἐξ ὑμῶν ἀνασῳζομένους ἐκ ῥομφαίας ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐν τῷ διασκορπισμῷ ὑμῶν ἐν ταῖς χώραις

Ιεζ. 6,8

Οσοι δε ολίγοι από σας κατορθώσουν να διαφύγουν την μάχαιραν, θα σωθούν εις τα ειδωλολατρικά έθνη, θα διασκορπισθούν εις τας διαφόρους ειδωλατρικάς περιοχάς.