Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 6,14


Ιεζ. 6,14

καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ θήσομαι τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς ὄλεθρον ἀπὸ τῆς ἐρήμου Δεβλαθὰ ἐκ πάσης τῆς κατοικίας· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 6,14

Εναντίον αυτών θα απλώσω τιμωρόν την χείρα μου, θα εξαφανίσω και θα ερημώσω την χώραν των, θα την παραδώσω εις όλεθρον και ερήμωσιν, μεγαλυτέραν από την έρημον Δεβλαθά, μεγαλυτέραν από κάθε περιοχήν, που άλλοτε κατοικούσαν άνθρωποι. Τοτε θα μάθετε επάνω εις τα πράγματα, ότι εγώ είμαι ο Κυριος ο Θεός της δικαιοσύνης”.