Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 5,4


Ιεζ. 5,4

καὶ ἐκ τούτων λήψῃ ἔτι καὶ ῥίψεις αὐτοὺς εἰς μέσον τοῦ πυρὸς καὶ κατακαύσεις αὐτοὺς ἐν πυρί· ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται πῦρ. – Καὶ ἐρεῖς παντὶ οἴκω Ἰσραήλ.

Ιεζ. 5,4

Αλλά και από αυτάς ακόμη θα πάρης μερικάς, τας οποίας θα ρίψης μέσα εις την φωτιά και θα τας κατακαύσης. Πυρ θα βγη από την πόλιν, εις το οποίον αυτή θα έχη παραδοθή. Επειτα από τα συμβολικά αυτά σημεία θα πης εις όλους τους Ισραηλίτας·