Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 5,2


Ιεζ. 5,2

τὸ τέταρτον ἐν πυρὶ ἀνακαύσεις ἐν μέσῃ τῇ πόλει κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ· καὶ λήψῃ τὸ τέταρτον καὶ κατακαύσεις αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ τὸ τέταρτον κατακόψεις ἐν ῥομφαίᾳ κύκλῳ αὐτῆς, καὶ τὸ τέταρτον διασκορπιεῖς τῷ πνεύματι, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν.

Ιεζ. 5,2

Το ένα τέταρτον από τας τρίχας αυτάς θα καύσης στο μέσον της πόλεως, που είναι χαραγμένη εις την πλίνθον, καθ’ ον χρόνον θα συμπληρώνεται ο χρόνος της πολιορκίας της. Επειτα θα πάρης το δεύτερον τέταρτον και θα καύσης αυτά στο μέσον της πόλεως. Το τρίτον τέταρτον των τριχών θα το κόψης ολόγυρα από την πόλιν, το δε τέταρτον τμήμα θα το διασκόρπισης στους ανέμους. Αυτά συμβολίζουν την απώλειαν και τον αφανισμόν και εκείνων, των κατοίκων, οι οποίοι θα θελήσουν να σωθούν δια της φυγής. Θα τους καταδιώξω με την μάχαιραν των εχθρών.