Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 5,1


Ιεζ. 5,1

Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ ῥομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως· κτήσῃ αὐτὴν σεαυτῷ καὶ ἐπάξεις αὐτὴν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου καὶ ἐπὶ τὸν πώγωνά σου. καὶ λήψῃ ζυγὸν σταθμίων καὶ διαστήσεις αὐτούς·

Ιεζ. 5,1

Συ δέ, υιέ ανθρώπου, να προμηθευθής δια τον εαυτόν σου μίαν μάχαιραν κοπτερήν περισσότερον από το ξυράφι του κουρέως. Θα την αποκτήσης δια τον εαυτόν σου, θα την περάσης ωσάν ξυράφι από τας τρίχας της κεφαλής σου και του πώγωνός σου. Θα πάρης έπειτα ζυγαριάν και τας τρίχας αυτάς, αι οποίαι θα έχουν αποκοπή από την κεφαλήν και το γένειόν σου, θα τας χωρίσης εις τέσσαρα ακριβώς μέρη.