Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,9


Ιεζ. 48,9

ἀπαρχή, ἣν ἀφοριοῦσι τῷ Κυρίῳ, μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ εὗρος εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες.

Ιεζ. 48,9

Η μερίς, την οποίαν θα ξεχωρίσουν και θα αφιερώσουν στον Κυριον, θα έχη μήκος είκοσι πέντε χιλιάδας και πλάτος είκοσι πέντε χιλιάδας πήχεις.