Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,8


Ιεζ. 48,8

καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἰούδα ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες εὖρος καὶ μῆκος καθὼς μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν, καὶ ἔσται τὸ ἅγιον ἐν μέσῳ αὐτῶν·

Ιεζ. 48,8

Συνορα με την περιοχήν της φυλής Ιούδα, από το ανατολικόν αυτής όριον μέχρι του δυτικού θα είναι ο κλήρος, τον οποίον θα διαχωρίσετε. Αυτός ο κλήρος θα έχη πλάτος είκοσι πέντε χιλιάδες και μήκος ίσον προς μίαν εκάστην από τας άλλας μερίδας, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της χώρας. Εν τω μέσω της περιοχής αυτής θα υπάρχη ο Ιερός χώρος του ναού