Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,35


Ιεζ. 48,35

κύκλωμα δέκα καὶ ὀκτὼ χιλιάδες. καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, ἀφ᾿ ἧς ἂν ἡμέρας γένηται, ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς.

Ιεζ. 48,35

Η περίμετρος της πόλεως είναι δεκαοκτώ χιλιάδες πήχεις. Το όνομα της πόλεως θα δοθή κατά την ημέραν, κατά την οποίαν αυτή θα ανοικοδομηθή.