Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,32


Ιεζ. 48,32

καὶ τὰς πρὸς ἀνατολὰς τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι· καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη Ἰωσὴφ μία καὶ πύλη Βενιαμὶν μία καὶ πύλη Δὰν μία.

Ιεζ. 48,32

Προς ανατολάς η έκτασις είναι πάλιν τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις. Επί της πλευράς αυτής είναι τρεις πύλαι· μία πύλη του Ιωσήφ, μία πύλη του Βενιαμίν, μία πύλη Δαν.