Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,31


Ιεζ. 48,31

καὶ αἱ πύλαι τῆς πόλεως ἐπ᾿ ὀνόματι φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ· πύλαι τρεῖς πρὸς βοῤῥᾶν, πύλη Ῥουβὴν μία καὶ πύλη Ἰούδα μία καὶ πύλη Λευΐ μία.

Ιεζ. 48,31

Αι πύλαι της πόλεως θα είναι επ’ ονόματι των φύλων του Ισραήλ. Πυλαι τρεις προς βορράν, μία πύλη του Ρουβήν, μία πύλη του Ιούδα και άλλη πύλη του Λευϊ.