Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,30


Ιεζ. 48,30

Καὶ αὗται αἱ διεκβολαὶ τῆς πόλεως αἱ πρὸς βοῤῥᾶν, τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ.

Ιεζ. 48,30

Αύται είναι, αι έξοδοι της πόλεως αι προς βορράν· τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις η εκτασις της πλευράς αυτής.