Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,28


Ιεζ. 48,28

καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Γὰδ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς λίβα καὶ ἔσται τὰ ὅρια αὐτοῦ ἀπὸ Θαιμὰν καὶ ὕδατος Μαριμὼθ Κάδης κληρονομίας ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης.

Ιεζ. 48,28

Από δε τα νότια σύνορα της φυλής Γαδ, από τα ανατολικά όρια της χώρας μέχρι των νοτιοδυτικών συνόρων από Θαιμάν και των υδάτων Μαριμώθ Καδης, η κληρονομία φθάνει έως την Μεσόγειον Θαλασσαν.