Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,27


Ιεζ. 48,27

καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ζαβουλὼν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Γάδ, μία.

Ιεζ. 48,27

Από τα νότια σύνορα της φυλής Ζαβουλών, από τα ανατολικά έως τα δυτικά όρια της χώρας, άλλη μερίς δια την φυλήν του Γαδ.