Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,19


Ιεζ. 48,19

οἱ δὲ ἐργαζόμενοι τὴν πόλιν ἐργῶνται αὐτὴν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 48,19

Οι εργάται, οι οποίοι θα εργάζωνται δια την πόλιν, θα λαμβάνωνται από όλας τας φυλάς του Ισραήλ.