Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,17


Ιεζ. 48,17

καὶ ἔσται διάστημα τῇ πόλει πρὸς βοῤῥᾶν διακόσιοι πεντήκοντα καὶ πρὸς νότον διακόσιοι καὶ πεντήκοντα καὶ πρὸς ἀνατολὰς διακόσιοι πεντήκοντα καὶ πρὸς θάλασσαν διακόσιοι πεντήκοντα.

Ιεζ. 48,17

Θα υπάρχη δε ελεύθερος χώρος προς βορράν της πόλεως διακόσιοι πεντήκοντα πήχεις, προς νότον διακόσιοι πεντήκοντα, προς ανατολάς διακόσιοι πεντήκοντα και προς δυσμάς διακόσιοι πεντήκοντα πήχεις.