Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,14


Ιεζ. 48,14

οὐ πραθήσεται ἐξ αὐτοῦ οὐδὲ καταμετρηθήσεται, οὐδὲ ἀφαιρεθήσεται τὰ πρωτογεννήματα τῆς γῆς, ὅτι ἅγιόν ἐστι τῷ Κυρίῳ.

Ιεζ. 48,14

Από την περιοχήν αυτήν τίποτε δεν θα πωλήται, ούτε θα καταμετρήται προς ανταλλαγήν, ούτε και τα πρωτογεννήματα της χώρας αυτής θα αφαιρεθούν, διότι ο τόπος αυτό είναι αφιερωμένος στον Κυριον.