Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,11


Ιεζ. 48,11

τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἡγιασμένοις, υἱοῖς Σαδδούκ, τοῖς φυλάσσουσι τὰς φυλακὰς τοῦ οἴκου, οἵτινες οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλανήσει υἱῶν Ἰσραήλ, ὃν τρόπον ἐπλανήθησαν οἱ Λευῖται,

Ιεζ. 48,11

Εις τους ιερείς, τους καθιερωμένους από τους απογόνους Σαδδούκ, ο οποίοι έχουν αναλάβει ως υπηρεσίαν των την φύλαξιν του ναού και οι οποίοι εις εποχήν, που οι Ισραηλίται μαζή με του Λευΐτας απεστάτησαν από τον Θεόν, αυτοί δεν απεπλανήθησαν εις δρόμους αποστασίας,