Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,19


Ιεζ. 47,19

καὶ τὰ πρὸς νότον καὶ λίβα ἀπὸ Θαιμὰν καὶ Φοινικῶνος ἕως ὕδατος Μαριμὼθ Κάδης παρεκτεῖνον ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην·

Ιεζ. 47,19

Τα προς νότον και προς δυσμάς σύνορα αρχίζουν από Θαιμάν και από τον Φοινικώνα της Ιεριχούς έως εις τα ύδατα Μαριμώθ Καδης. Επεκτείνονται δε μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης.