Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,18


Ιεζ. 47,18

καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἀναμέσον τῆς Αὐρανίτιδος καὶ ἀναμέσον Δαμασκοῦ καὶ ἀναμέσον τῆς Γαλααδίτιδος καὶ ἀναμέσον τῆς γῆς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Ἰορδάνης διορίζει ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν πρὸς ἀνατολὰς Φοινικῶνος· ταῦτα τὰ πρὸς ἀνατολάς.

Ιεζ. 47,18

Τα προς ανατολάς σύνορα ευρίσκονται μεταξύ των συνόρων της Αυανίτιδος και της Δαμασκού. Το όριον δέ, που διέρχεται μεταξύ Γαλαάδ και της χώρας του Ισραήλ, είναι ο Ιορδάνης που καθορίζει τα προς την Νεκράν Θάλασσαν ανατολικά όρια της χώρας μέχρι του Φοινικώνος της Ιεριχούς. Αυτά είναι τα προς ανατολάς σύνορα.