Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,16


Ιεζ. 47,16

Βηρωθὰ Σεβραὶμ Ἡλιὰμ ἀναμέσον ὁρίων Δαμασκοῦ καὶ ἀναμέσον ὁρίων Ἠμάθ, αὐλὴ τοῦ Σαυνάν, αἵ εἰσιν ἐπάνω τῶν ὁρίων Αὐρανίτιδος.

Ιεζ. 47,16

Βηρωθά, Σεβραίμ, Ηλιάμ, πόλεις αι οποίαι ευρίσκονται μεταξύ των ορίων της Δαμασκού και τη Ημάθ, τοποθεσίαν του Σαυνάν, η οποία είναι επάνω από τα σύνορα της Αυρανίτιδος.