Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,14


Ιεζ. 47,14

καὶ κατακληρονομήσετε αὐτὴν ἕκαστος καθὼς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, εἰς ἣν ᾖρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτὴν τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ πεσεῖται ἡ γῆ αὕτη ὑμῖν ἐν κληρονομίᾳ.

Ιεζ. 47,14

Καθένας από σας θα κληρονομήση ίσην έκτασιν και θα έχη τα αυτά δικαιώματα εις την χώραν αυτήν, δια την οποίαν εγώ ύψωσα το χέρι μου και έδωσα όρκον στους προγόνους σας, Η χώρα αυτή θα περιέλθη εις σας ως κληρονομία.