Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,13


Ιεζ. 47,13

Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ταῦτα τὰ ὅρια κατακληρονομήσετε τῆς γῆς, ταῖς δώδεκα φυλαῖς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ πρόσθεσις σχοινίσματος.

Ιεζ. 47,13

Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “αυτά είναι τα όρια της χώρας, την οποίαν δια κλήρου θα διανείμετε εις τας δώδεκα φυλάς των Ισραηλιτών. Θα προσθέσετε όμως διπλήν μερίδα στο μερίδιον του Ιωσήφ.