Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,1


Ιεζ. 47,1

Καὶ εἰσήγαγέ με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τοῦ οἴκου, καὶ ἰδοὺ ὕδωρ ἐξεπορεύετο ὑποκάτωθεν τοῦ αἰθρίου κατὰ ἀνατολάς, ὅτι τὸ πρόσωπον τοῦ οἴκου ἔβλεπε κατὰ ἀνατολάς, καὶ τὸ ὕδωρ κατέβαινεν ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ δεξιοῦ ἀπὸ νότου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.

Ιεζ. 47,1

Ο ανήρ, ο οποίος με οδηγούσε, με έφερεν έπειτα εις την είσοδον του οίκου του Θεού. Και ιδού, ύδωρ επήγαζεν από το κάτω μέρος του υπαιθρίου τμήματος της εισόδου, του προς ανατολάς· η είσοδος του ναού ευρίσκετο προς ανατολάς. Το ύδωρ αυτό κατήρχετο δεξιά και νοτίως από το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων.