Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,9


Ιεζ. 46,9

καὶ ὅταν εἰσπορεύηται ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐναντίον Κυρίου ἐν ταῖς ἑορταῖς, ὁ εἰσπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν προσκυνεῖν ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον, καὶ ὁ εἰσπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν· οὐκ ἀναστρέψει κατὰ τὴν πύλην, εἰς ἣν εἰσελήλυθεν, ἀλλ᾿ ἢ κατ᾿ εὐθὺ αὐτῆς ἐξελεύσεται.

Ιεζ. 46,9

Δια τον λαόν όμως της χώρας, όταν έρχεται ενώπιον του Κυρίου κατά τας εορτάς, κανείς δέν θα επιστρέψη οπίσω εις την πύλην, δια της οποίας εισήλθε, αλλά βαδίζων κατ’ ευθείαν εμπρός θα εξέλθη.