Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,5


Ιεζ. 46,5

καὶ μαναὰ πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς θυσίαν δόμα χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι.

Ιεζ. 46,5

Ως αναίμακτον δέ θυσίαν θα προσθέση εις την αιματηράν θυσίαν του κριου μίαν πίτταν. Εις δε την αιματηράν θυσίαν των αμνών θα προσφέρη κατά την προαίρεσιν αυτού και ένα ειν ελαίου δια την πίτταν.