Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,3


Ιεζ. 46,3

καὶ προσκυνήσει ἐπὶ τοῦ προθύρου τῆς πύλης καὶ ἐξελεύσεται καὶ ἡ πύλη οὐ μὴ κλεισθῇ ἕως ἑσπέρας. καὶ προσκυνήσει ὁ λαὸς τῆς γῆς κατὰ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης ἐκείνης ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις ἐναντίον Κυρίου.

Ιεζ. 46,3

Ο Αρχων θα προσκύνηση εις τα πρόθυρα της πύλης και θα εξέλθη. Η πύλη δέν θα κλείση έως την εσπέραν. Θα προσκύνηση επίσης και ο λαός της χώρας εις τα πρόθυρα της πύλης αυτής ενώπιον του Κυρίου κατά τα Σαββατα και την πρώτην εκάστου μηνός.