Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,21


Ιεζ. 46,21

καὶ ἐξήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ περιήγαγέ με ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη τῆς αὐλῆς, καὶ ἰδοὺ αὐλὴ κατὰ τὸ κλίτος τῆς αὐλῆς·

Ιεζ. 46,21

Με έβγαλε κατόπιν ο οδηγός μου και με περιέφερεν εις την εξωτερικήν αυλήν, εις τας τέσσαρας αυτής γωνίας. Και ιδού εις κάθε γωνίαν υπήρχε και αυλή.